...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
کاربن پیکادور

تومان3.000

دسته بندی
دسته بندی

کاربرد : کاغذ کاربن خیاطی وسیله ای برای رد گذاری بر روی پارچه است، که برای رد گذاشتن روی پارچه الگو استفاده میشود. این کاغذها در رنگ های مختلفی موجود میباشد که از رنگ های روشن برای پارچه های تیره و از رنگ های تیره برای پارچه های روشن استفاده میشود.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.