...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
کاتر گردبر skc

تومان190.000

کاربرد : کاتر دوار پارچه ابزاری مناسب و ایمن برای برش انواع پارچه و چرم می باشد. همچنین در ساخت نوار اریب و هنر تکه دوزی کاربرد دارد . سطحی که روی آن برش میزنید باید از نوع صفحه های برش مخصوص باشد.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.