...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
چسب پودری زانفیکس لینکمن

تومان75.000

کاربرد : پودر زانفیکس که با نام‌های پودر زانفیکس و چسب پودری نیز یاد می‌شود، موارد استفاده فراوانی دارد. به طوری که می‌توان آن را جایگزین دوخت در انواع تعمیرات، آسیب دیدگی، وصله کاری، سجاف، لبه کاری البسه و چسباندن آرم و نشان نمود. محل اتصال در خشک‌شویی و ترشویی و در آب سرد و گرم مقام خواهد بود.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.