...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
چسب نواری پهن رازی فالکون

تومان45.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : در واقع نقش اصلی هر نوع چسبی چسباندن و متصل کردن اجزای تشکیل دهنده یک شی است. چسب نواری پهن از انواع چسب ها است که امروزه بسیار پرکاربرد است. کاربرد این نوع چسب زمانی احساس می شود که وقتی تمام کارتن ها با ابعاد مختلف را جمع آوری کردید و برای بسته بندی آن ها نیازمند چسب هستید.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.