...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پک نخ سیگارت 30 عددی داریا

تومان109.000

دسته بندی
دسته بندی

کاربرد : از کاربرد های نخ می توان به استفاده از آن در دوختن تکه های پارچه به همدیگر و همچنین تولید انواع پارچه نام برد. انواع نخ خیاطی متفاوت در جنس و رنگ و شماره های مختلف در بازار موجود است. هر کدام برای کار خاصی استفاده می شود. چون باید با توجه به جنس و رنگ و ضخامت پارچه ، نخ و سوزن متناسب با آن را استفاده کرد.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.