...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پک ماژیک پاک شو 10 عددی

تومان225.000

دسته بندی
دسته بندی

روی بعضی از پارچه ها مثل گیپور ، دانتل و تور ها خودکار های محو شونده برای رسم طرح ها قدرت مانور خوبی ندارند .

در این مواقع از ماژیک های محو شونده استفاده میشود که با توجه به سر اسفنجی انها روی سطح مشبک پارچه اثر گذار هستند و با ویژگی پاک شوندگی آنها براحتی پس از رسم طرح ها از روی پارچه پاک میشوند .

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.