...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه چرخ صنعتی یقه دوز

تومان180.000

کاربرد: این پایه مخصوص دوخت یقه و مچ آستین هست.

مهمترین نکته دوخت مچ و یقه روی هم افتادن دوخت روی و زیر هستش که نشون دهنده مهارت و حرفه ای بون خیاط هست.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.