...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه چرخ راسته خطکش دار

تومان52.000

کاربرد: پایه خط کش دار راسته با قطعه ای که روی خود دارد امر دوخت را بدون تغییر جهت و در یک راستا انجام می دهد . شما با استفاده از این پایه میتوانید دوخت خود را به صورت کاملا منظم روی پارچه با سرعت بیشتری انجام دهید .

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.