...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه میزان دوز سر دوز

تومان90.000

کاربرد: این پایه مثل یک خط کش عمل کرده و از زیر تیغ رفتن پارچه جلوگیری می کند.

به دلیل سرعت بالای سردوز مناسب برای مبتدی ها و تولیدی ها می باشد.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.