...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه مغزی دوزی چرخ خیاطی صنعتی

تومان63.000

کاربرد: جهت دوخت مغزی کاربرد دارد. شما تنها باید نوار مغزی را در جهت مورد نظر قرار داده و توسط این پایه بدوزید. این پایه به شما کمک میکند تا بدون اینکه پارچه در زیر پایه لیز بخورد و منحرف شود، تا بتوانید نوار مغزی را در قسمت مورد نظر به طور مناسب بدوزید.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.