...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه مخصوص جا دکمه چرخ ژانومه

تومان20.000

دسته بندی
دسته بندی

پایه ای که با آن حتما آشنایی دارید و در چرخ خیاطی خود دیده اید پایه جا دکمه است. این پایه چرخ خیاطی به دلیل داشتن فضای مندرج به شما کمک می کند جا دکمه های یک دست و یک اندازه بدوزید.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.