...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه غلطکدار(تانکی) سه کاره

تومان270.000

کاربرد: این پایه کار سه تا پایه را انجام می دهد، پایه چپ و راست و پایه راسته معمولی غلطک دار

همونطور که داخل عکس مشخصه با یک پیچ جهت پایه عوض میشود و تمام کارهایی که یک پایه تک شاخ انجام می دهد می توانید با آن بدوزید با این تفاوت که دیگه پایه را تعویض نمی کنید.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.