...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه سه کاره فلزی چرخ خیاطی صنعتی

تومان140.000

پایه تی تری T3 یا پایه سه کاره این پایه قابل استفاده بجای پایه های تک شاخ چپ و راست، پایه مغزی دوزی و پایه اصلی می باشد.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.