...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه زیپ شاخ پهن چرخ خیاطی صنعتی

تومان43.000

در اصطلاح به این پایه؛ پایه زیپ شاخ پهن ال راسته می گویند و برای دوخت زیپ در چرخ های راسته دوز استفاده می شود.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.