...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه زیپ دوزی خانگی (ژانومه)

تومان35.000

از پایه ی زیپ دوزی برای دوخت زیپ روی انواع لباس ها استفاده می شود  این پایه ی کاربردی به راحتی روی چرخ خیاطی نصب می شود که می توانید با  استفاده از این پایه انواع زیپ ها را بدوزید . همه ی انواع پایه های زیپ دوزی در دو طرف خود دارای شیارهایی هستند . این شیارهای روی پایه به شما کمک میکنند تا در هنگام دوخت به بهترین شکل زیپ را بدوزید و دوخت حداقل فاصله  را تا دندانه های زیپ داشته باشد .

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.