...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پایه ریون دوزی (تفلون) خانگی (ژانومه)

تومان20.000

بعضی از پایه های چرخ خیاطی، پایه ریون دوز نام دارند که مخصوص دوختن پارچه های کشی هستند. این پایه کمک می کند پارچه کشیده نشود و زیر پایه جمع نشود. پایه ریون دوزی متحرک است و حرکت میکند. استفاده از آن دوخت شما را تمیز و بدون ایراد می کند.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.