...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
پارچه شماره دوزی 24 کانت(متری)

تومان110.000

از پارچه ی شماره دوزی برای انواع هنرهای دستی مانند گلدوزی و … استفاده می شود .

پارچه 24 کانت نسبت به کانت های دیگر ریزبافت تر هست که باعث متراکم تر شدن بافت می شود .

واحد فروش :  100*150 سانت

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.