...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
هولدر پایه چرخ صنعتی

تومان35.000

کاربرد : هولدر نگهدارنده پایه یا به اصطلاح عامیانه تکیه پایه به منظور اتصال پایه های مختلف چرخ خیاطی به چرخ استفاده می شود.این قطعه یک واسط بین میله سوزن چرخ و پایه چرخ است که وظیفه نگه داشتن پایه به منظور دوخت مناسب را بر عهده دارد.این قطعه با پیچ به پایه اصلی چرخ متصل می شود و پایه های کمکی به صورت پدالی یا دکمه این قطعه وصل می شوند .

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.