...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار یو

تومان8.000

این نوار در پشت لباس مورد استفاده قرار میگیرد و میتوان کار زیپ را با این نوار انجام داد بدین صورت که در دو طرف درز پشت لباس دوخته میشود و از بین هر دو طرف به طور زیگزاگ قیطان رد میشود

 

واحد فروش : متری

 

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.