...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار گرند عرض ۲ و ۶ سانتی متری

تومان50.000تومان85.000

کاربرد : تور خیاطی دبی یا تور گرند، معمولا برای لبه‌های پایین لباس‌های مجلسی، برای حالت گرفتن و… مورد استفاده قرار می‌گیرد. تور دبی برای پایین لباس‌های مجلسی کاربرد دارد.

اندازه (عرض):‌ ۲ سانتی متر – ۶ سانتی متر

واحد فروش : رولی – توپ

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.