...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار کنفی عرض 4.5 سانتی متر کد 1

تومان15.000

عرض : 4.5 سانتی متری

کاربرد : نوار کنفی معمولاً برای اهداف تزئینی و اتصال لبه‌ها کاربرد دارد.

واحد فروش : متری

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.