...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار مغزی کتان خارجی(متری)

تومان10.000

دسته بندی
دسته بندی

کاربرد: از نوارهای مغزی کتان برای دوخت درزهای لباس و مانتو و … استفاده می شود.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.