...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار مغزی هندی

تومان11.000

دسته بندی
دسته بندی

کاربرد :  نوار مغزی هندی مناسب برای تزیینات لباس و کیف و کفش، کوسن و ….

 

نوار های مغزی نوار های برجسته ای هستند که بین درز دوخت دو قسمت پارچه نصب می شوند و بیشتر جنبه زیباسازی دارد.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.