...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار ریشه زنجیردار فلزی

تومان65.000تومان75.000

از این ریشه ها برای تزئین و دیزاین لباس های مجلسی استفاده میشود .

زنجیر های استفاده شده در این نوار زنجیر های ناخنگیری میباشد و از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است .

واحد فروش : متر

عرض : 7 و 10سانتی متر

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.