...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار تزئینی پیچ اکلیلی

تومان12.000

دسته بندی
دسته بندی

کاربرد : مناسب برای استفاده به عنوان نوار روی لباس های سنتی و لباس های مدرن و مانتو ها و لباسهای مجلسی
نوار های گیسبافت به تازگی بسیار مد شده است و روی خیلی از مانتو ها یا لباس ها میتوان مشاهده کرد .

مورد دیگر استفاده این نوع نوارها برای انواع لباس های محلی و بلوچی میباشد

واحد فروش : متری

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.