...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نوار ترمز لباس

تومان13.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

این نوار حالت کشی داشته و یک طرف آن مانند چسب عمل کرده و میتواند لباس را روی بدن نگه دارد
مخصوص لباسهای دکلته و مجلسی که سرشانه ندارند و همچنین جهت نگه داشتن آستین در مدلهایی که به تنه وصل نیست.

فروش آن به صورت متری

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.