...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نخ چین ydl

تومان24.000

  • کاربرد:یکی از انواع قیچی برش، مدل کوچک و ساده آن است که به نام نخ چین شناخته می شود. در خیاطی آن ها را برای چیدن نخ های اضافی به کار می برند.

فقط 2 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.