...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نخ چین پین

تومان33.000تومان40.000

 

  • کاربرد:یکی از انواع قیچی برش، مدل کوچک و ساده آن است که به نام نخ چین شناخته می شود. در خیاطی آن ها را برای چیدن نخ های اضافی به کار می برند.
  • رنگ : قرمز
  • ارتفاع : 12.5 سانتی متر – 10.5 سانتی متر
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.