...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
نخ روکار

تومان10.000

دسته بندی
دسته بندی

واحد فروش : سیگارت دونه ای

 

کاربرد : نخ رو کار معمولا جهت دوخت روکار برای پارچه‌های ضخیم و برای دوخت‌های ضخیم خصوصا لبه‌های لباس یا شلوار مثل لبه‌های شلوار لی و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.