...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
مروارید نواری لپه ای

تومان14.000

کاربرد : این مرواریدها همان طور که از نام آنها مشخص است نصف مروارید معمولی است و در دو مدل دوختنی و چسباندنی موجود است. از مروارید چسباندنی جهت تزیینات ظروف هم استفاده می شود. از مروارید دوختنی برای تزئین شمع و قاب های گلدوزی استفاده میشود .

واحد فروش : متری

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.