...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
متر طرح ژاپن

تومان15.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

کاربرد : یکی از ابزارهای اندازه گیری که بیشترین کاربرد را در حرفه‌ی خیاطی دارد ، متر است. در حقیقت یک عملیات خیاطی زمانی به بهترین نحو ممکن به پایان می‌رسد که اندازه ها به طور دقیق گرفته شده باشند و به طور دقیق بر روی پارچه منتقل شده باشند تا دوخت لباس بر اساس این اندازه ها به صورت دقیق انجام گیرد.

توضیحات : رنگ محصول به صورت تصادفی و رندم برای شما ارسال میشود.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.