...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
لایی کلاس

تومان10.000

کاربرد : هدف از چسباندن لایی به پارچه بالا بردن میزان ضخامت پارچه و جمع شدن تار و پود و استقامت به پارچه و گاهی هم برای حالت دادن از قسمتی پارچه و لباس به کار میرود.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.