...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
لایی حریر درجه یک

تومان45.000

واحد فروش : متری

کاربرد : لایی حریر در انواع لباس ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد اما بیشتر کاربرد آن در دوخت مانتو و لباس مجلسی است. با استفاده از این لایه انواع لباس به خصوص مانتو ها ایستایی بهتری می گیرند و ظاهر مناسب تری پیدا می کنند.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.