...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
قیچی گلدوزی دسته طلایی فانتزی

تومان65.000

این قیچی ها زبانه های کوتاه و تیز و دسته های بلندی دارند که براحتی در دست قرار گرفته و برای برش نخ های ظریف استفاده میشود . در هنر های دستی ، گلدوزی و شماره دوزی و … استفاده میشود .

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.