...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
قیچی سر صاف دسته صورتی

تومان20.000

کاربرد : قیچی ابرو سر صاف مدل دسته صورتی مورد استفاده برای اصلاح ابرو و اصلاح سبیل آقایان میباشد. همچنین در بعضی موارد از این قیچی میتوانید برای برش نخ هم استفاده کنید.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.