...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
ست قیچی دو تایی

تومان125.000

کاربرد : از قیچی سایز بزرگ برای برش پارچه و از قیچی سایز کوچک برای برش نخ در هنر های دستی نظیر گلدوزی و تزئینات لباس استفاده میشود .

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.