...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
زیر اتویی سیلیکونی

تومان125.000

دسته بندی
دسته بندی

کاربرد: پد زیر اتو محصولی کاربردی محسوب می‌شود. این پد اتو برای جلوگیری از آسیب‌دیدگی سطوح مختلف در برابر حرارت و گرمای اتو طراحی شده است. با استفاده از این پد، حرارت و گرمای کف اتو به سطح زمین و میز آسیبی وارد نخواهد کرد. همان‌طوری که در مشخصات این محصول دیده می‌شود، ماده‌ی به‌کار‌رفته در آن از جنس سیلیکون است که تا دمای 220 درجه سانتی‌گراد را بدون صدمه دیدن تحمل خواهد کرد؛ بنابراین بخار یا گرمای کف اتو باعث ذوب شدنش نخواهد شد. برآمدگی‌های ایجاد شده روی سطح پد، اتو را در جای خود ثابت نگه داشته و مانع لیز خوردن آن می‌شوند. برخی از میز‌ها جایگاهی خاصی برای اتو ندارند و یا جایگاه طراحی شده باعث سُر خوردن اتو روی فرش یا آسیب‌دیدگی فرد می‌شود. با خرید این پد کاربردی و قرار دادن آن روی میز، استفاده از اتو برایتان آسان‌تر و بی‌خطرتر خواهد شد.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.