...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
رول های زانفیکس

تومان12.000تومان14.000

دسته بندی
دسته بندی

به طور میانگین هر رول 18 متر است .

عرض : 1.5 سانتی متر – 2.5 سانتی متری

 

پاکدوزی و تمیز دوزی لبه شلوار و آستین و یقه لباس ها ، چسباندن پارچه ها به یکدیگر و هنر های دستی روی لباس از موارد استفاده این رول های زانفیکس است .

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.