...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
روغن چرخ خیاطی اطلس 60 گرمی

تومان8.000

کاربرد : روغن چرخ خیاطی برای نرم کردن انواع ماشین‌های خیاطی و مدل‌ها به کار می‌رود. اگر به درستی انجام شود، می‌تواند کارکرد هر دو ماشین‌های خیاطی خانگی و صنعتی را بهبود بخشد.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.