...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
روغن دان چرخ خیاطی

تومان21.000

کاربرد : روغندان وسیله‌ای فلزی جهت نگهداری روغن روانکاری برای روغنکاری برخی ماشین‌هایی است که معمولاً در خانه استفاده یا نگهداری می‌شوند؛ مانند چرخ خیاطی، تفنگ، بخش متحرک اهرم‌ها و لولاها و غیره.

توضیحات : گنجایش 120 میلی لیتر میباشد .

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.