...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
دکمه ریلی

تومان15.000

دسته بندی
دسته بندی

دکمه ریلی ها برای اتصال قسمت جلویی مانتو یا چادر استفاده میشود .

یکی از خصوصیات دکمه های ریلی این میباشد که تمام قسمت های مانتو رو پوشش میدهد

دکمه های ریلی از دو تیکه تشکیل شده اند که بر روی یک نوار متصل شده اند که درون هم قرار میگیرند

اصطلاحا به هم چفت میشوند

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.