...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
دستگاه اریب ساز 18 میلی متری

تومان120.000

کاربرد : نوار اریب کاربردهای بسیار زیادی در خیاطی دارد که مهمترین آن، پنهان کردن درزهای لباس است. نوار اریب برای دوخت لبه ی لباس، درزهای لباس، درزهای کاور مبلمان، درزهای مانتو، لباس بچه و غیره بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. **این دستگاه با کمک اتو می تواند نوار اریب تولید کند.

موجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.