...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
درفش

تومان24.000

دسته بندی
دسته بندی

برای کار چرم دوزی و برای هدایت پارچه در خیاطی استفاده میشود.

فقط 1 عدد در انبار موجود است

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.