...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
جا سوزنی قلب انزو

تومان150.000

دسته بندی ها ,
دسته بندی ها ,

استفاده از جا سوزنی در هنرهای ظریفی مانند خیاطی ، گلدوزی ،منجوق دوزی ،سوزن دوزی و … کمک می کند تا بتوان سوزن را در جای مناسبی قرار داد تا هم خطر آفرین نباشد و هم به راحتی در دسترس فرد قرار بگیرد.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.