...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
تور مژه ای (تور سوزنی) 3 متری طرح 2

تومان60.000

دسته بندی
دسته بندی

عرض : 14 سانتی متر

 

توضیحات : این محصول در قواره های 3 متری ارائه میشود .

 

مخصوص خرجکار لباس خواب و لباسهای فانتزی میباشد

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.