...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
تور تزئینی 2 سانتی

تومان5.000

عرض : 2 سانتی متری

-از این نوار برای تزیین سرویس آشپزخانه و وسایل سرویس نوزادی جهت دوخت در حاشیه استفاده می شود.

برای تزئین جا نماز، چادر نماز جهت جشن تکلیف بیشترین استفاده را دارد.

-یکی دیگر از کاربردهای تور ارگانزا استفاده از آن برای تزیین لباس کودک است.

 

واحد فروش : متری

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.