...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
تفنگ تگ زن

تومان130.000

کاربرد : تفنگ اتیکت زن کار تگ زدن و متصل کردن را انجام می‌دهد و برای پرده و لباس کارایی دارد. هنگامی که می‌خواهیم اتیکت‌های لباس را به آن وصل کنیم باید از این دستگاه استفاده کنیم. تفنگ اتیکت زن در مدل‌های مختلف از نظر کیفیت در بازار وجود دارد. از این تفنگ‌ها بدون آسیب رساندن به لباس پارچه کفش و غیره می‌توان استفاده کرد.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.