...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
تعویض پایه اتوماتیک راسته دوز (پایه مادر)

تومان280.000

کاربرد: با این پایه میتوانید براحتی سه عدد پایه کاربردی راسته دوز را تعویض نمایید و نیازی به باز کردن پیچ برای تعویض ندارد. تیکه پایه جادویی به شما این امکان رامی‌دهد که 3 عدد پایه درمدل های مختلف را روی آن نصب کنید و فقط با بالا آوردن میل پایه و گردن تیکه پایه جادویی اجازه می‌دهدکه پایه موردنظرشما زیر قسمت سوزن آمده و درکمترین زمان ممکن پایه ها تعویض شود. این کار موجب صرفه جویی در زمان، افزایش راندمان کاربر و همچنین افزایش کیفیت دوخت می‌شود.

ناموجود

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.