...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
اپل فومی

تومان9.000

دسته بندی
دسته بندی

واحد فروش : جفتی

کاربرد : اپل در لباس های ضخیم مانند کت و پالتو و لباس های نازکی مثل بلوز و پیراهن کاربرد دارد. ضخامت و ظرافت آن هم به جنس پارچه و مدل لباس بستگی دارد. در سرشانه هایی که اپل به آن وصل می شود از شیب سرشانه کم شده تا فضایی برای محل اپل در الگو ایجاد شود. معمولا کاربرد اپل برای شانه های نامساوی، باریک و افتاده است.

سایز : در دو سایز 1 سانتی متری و 1.5 سانتی متری

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.