...
سبد خرید
0
سبد خرید
0
سبد خرید
0
اریب کش شاین

تومان7.000

کاربرد : نوار اریب کشی، یک لبه حاشیه ای سریع و ساده برای بسیاری از انواع لباس ‌ها ایجاد می‌ کند. مانند اتصال مستقیم یا اریب، اما گره خورده و قابل کشش استفاده می شود، هیچ نگرانی درمورد چرخش به سمت منحنی شدن، چین یا چروک وجود ندارد.

واحد فروش : متری

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.